Yleiset Tietomallivaatimukset YTV 2012 - tarkastussäännöt Solibrissa

Espoon Dipolissa pidettiin 27.3.2012 juhlallinen julkaisutilaisuus, jossa esiteltiin kansalliset Yleiset Tietomallivaatimukset YTV 2012. Hankkeen taustajoukkona ja rahoittajina on suuri joukko tilaajatahoja, suurimmat rakennusliikkeet ja melkoinen joukko alan vaikuttajia yhteensä n. 50 yritystä tai organisaatiota.

Ote vaatimusten johdantotekstistä:

Kiinteistöjen ja rakennusten mallinnuksen tavoite on suunnittelun ja rakentamisen laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen hanke- ja elinkaariprosessin tukeminen. Tietomalleja hyödynnetään koko rakennuksen elinkaaren ajan, lähtien suunnittelun alusta ja jatkuen vielä rakennusprojektin jälkeenkin käytön ja ylläpidon aikana.

Julkaisusarja ”Yleiset Tietomallivaatimukset 2012”

Jokaisen tietomallihankkeen osapuolen on tutustuttava oman alansa vaatimusten lisäksi ainakin yleiseen osuuteen (osa 1) sekä laadunvarmistuksen periaatteisiin (osa 6). Projektia tai projektin tiedonhallintaa johtavan henkilön on hallittava tietomallivaatimusten periaatteet kokonaisuutena.

YTV 2012 koostuu seuraavista dokumenteista:

 1. Yleinen osuus
 2. Lähtötilanteen mallinnus
 3. Arkkitehtisuunnittelu
 4. Talotekninen suunnittelu
 5. Rakennesuunnittelu
 6. Laadunvarmistus
 7. Määrälaskenta
 8. Mallien käyttö havainnollistamisessa
 9. Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä
 10. Energia-analyysit
 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen
 12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana
 13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa
 14. Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa

Laadunvarmistus osa 6 tiivistettynä:

Tietomallien käyttökelpoisuus määräytyy pitkälle niiden sisältämän tiedon tarkoituksenmukaisuuteen ja luotettavuuteen. Laadunvarmistus osassa paneudutaan menetelmään, jolla haluttu, muissa osioissa kuvattu, tietosisältö saadaan käyttökelpoiseen ja vaatimukset täyttävään muotoon. Tämä koostuu tiedon tuottajien, yleensä suunnittelijoiden, omatarkastuksesta ennen tietojen toimittamista muiden osapuolten käyttöön lähtötiedoksi, tietojen koordinoinnista suunnittelun aikana, sekä tiettyjen vaiheiden tietomallien lopputarkastuksesta. Osiossa on käytännön ohjeita siitä, miten tyypillisimmät ongelmakohdat voidaan välttää ja se sisältää perusteellisemman tarkastuksen suunnittelualakohtaiset tarkastuslistat.

YTV:n mukaiset tarkastussäännöstöt osille 2-6 löytyvät viimeisimmästä Solibri Model Checker v7.1 versiosta, joka on tuen piiriin kuuluville asiakkaillemme automaattisesti päivitettävissä ja tarvittaessa säännöstöt ovat ladattavissa Solibrin asiakastukisivuilta.

Lisää tietoa tietomallivaatimuksista saa mm.

BuildingSMARTin kotisivuilta: http://www.buildingsmart.fi/ tai

Rakennustiedon sivuilta: http://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/uutiset/artikkelit/tietomallivaatimukset_julkaistu.html.stx